انتصاب

ولی الله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استانداری و رئیس ستاد امنیت انتخابات طی احکامی خسرو پیرهادی مدیرکل حراست استانداری و رسول امیری رئیس دبیرخانه شورای تامین استان را با حفظ سمت به عنوان عضو ستاد امنیت انتخابات استان منصوب کرد.

65