طی احکامی از سوی استاندار خوزستان:

رئیس و دبیر ستاد امنیت انتخابات استان خوزستان منصوب شدند

با صدور احکام جداگانه‌ای از سوی قاسم سلیمانی‌دشتکی استاندار خوزستان:

ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بعنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات استان خوزستان منصوب شد.

همچنین رضا نجفی مهر مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان بعنوان دبیر ستاد امنیت انتخابات استان خوزستان منصوب شد.

51